Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rudzie Śląskiej

 

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Podstawa prawna: art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) General Data Protection Regulation GDPR 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane w skrócie „RODO” .

 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi od 25 maja 2018 r. przepisami RODO, przekazuję informacje na temat przetwarzania danych osobowych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Rudzie Śląskiej.

 

Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922), oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. ,poz. 1219).

 

1. ADMINISTRATOR DANYCH:

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Rudzie Śląskiej, z siedzibą przy ul. Jadwigi Markowej 22, 41-709 Ruda Śląska

 

2. INSPEKTOR OCHONY DANYCH:

 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w sposób następujący:

 

  • pisemnie na adres siedziby Administratora

  • e-mailem pod adresem poczty elektronicznej: pinb.rudaslaska@gmail.com

 

3. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

 

  • Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w związku z realizacją przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Rudzie Śląskiej zadań i kompetencji określonych w art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.).

  • Przetwarzanie może być niezbędne także w celu wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną.

 

4. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH:

 

Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 

5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH:

 

  1. Zebrane dane będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa

  2. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, będą one przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres wskazany w kategorii archiwalnej określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Rudzie Śląskiej.

6. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ:

 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

 

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.