Deklaracja Dostępności

­

Deklaracja dostępności

 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rudzie Śląskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. O dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:

Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Rudzie Śląskiej.


 

Data publikacji strony internetowej: 2005-11-29

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-05-24


 

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności


Niniejsze oświadczenie sporządzono w dniu 17.02.2021 r. na podstawie samooceny opartej na treści standardu WCAG 2.1.


Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu 17.02.2021 r.

 

 

Status pod względem zgodności

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 

 • niektóre treści nie są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących,

 • część dokumentów zamieszczonych na stronie jest nieprzeszukiwalna – są to np. skany dokumentów opublikowane przed dniem wejścia w życie w/w ustawy.

 

Ułatwienia

 

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza TAB lub SHIFT+TAB,

 • Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących. Istnieje możliwość zmiany kontrastu strony dla osób słąbowidzących, mechanizm zmiennej wielkości czcionki za pomocą ikon AaAa,

 • Strony witryny można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych poprawnie wspierających wymienione standardy, takich jak laptopy, telefony komórkowe,

 • Zastosowano skróty klawiaturowe,

 • Dokładamy starań aby zamieszczane teksty i grafiki były zrozumiałe oraz formułowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dorota Nieszporek-Zmuda

 • E-mail: pinb.rudaslaska@gmail.com

 • Telefon: (0-32) 771 66 61, (0-32) 771 71 07


 


 

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.


 


 

Skargi i odwołania

 

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Rudzie Śląskiej

 • Adres: ul. Jadwigi Markowej 22 41-709 Ruda Śląska

 • E-mail: pinb.rudaslaska@gmail.com

 • Telefon: (0-32) 771 66 61, (0-32) 771 71 07

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.


 


 

Dostępność architektoniczna

 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rudzie Śląskiej ma swoją siedzibę na I piętrze w budynku przy ul. Jadwigi Markowej 22, 41-709 Ruda Śląska.

 

 • Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Do budynku prowadzi jedno wejście, od tyłu budynku po schodach, drzwi otwierane ręcznie. Dzięki zamontowanej pochylni wejście na parter budynku jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.

 1. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

  Korytarze w budynku są odpowiednio szerokie dla osób niepełnosprawnych. W budynku brak toalety dla osób niepełnosprawnych oraz przewijaka dla małych dzieci.

  W budynku nie ma windy.

 2. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

  Przy wejściu do budynku zastosowano pochylnię dla wózków.

  W budynku dostępna jest informacja o rozkładzie pomieszczeń.

  W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych dla osób słabowidzących.

 3. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

  Przy budynku nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 4. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

  Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

  Warunkiem wejścia na teren budynku, w którym znajduje się siedziba PINB w Rudzie Śląskiej, z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

 5. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

  W budynku w chwili obecnej nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

   

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.